PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

METODIKA, DEFINICE KOMPETENCÍ A HODNOTÍCÍ POPISY ÚROVNÍ JEJICH ZVLÁDNUTÍ

KOMPETENCE 3
ZNALOST SPECIFIK A POTŘEB RODINNÉHO SYSTÉMU V NRP

Znalost regionálních, kulturních a etnických specifik, tradic, zvyků, stereotypů a rituálů a reflexe těchto témat v nastavování spolupráce s klientem; znalost fungování pěstounské rodiny, co je v rámci funkční normy, co už ne; znalost funkce rodiny v souvislosti s naplňováním potřeb, znalost životních situací pěstounské rodiny; společenská tabu. Znalost možných podob výchovy a péče o dítě (druhy výchovy, současné trendy, obecná společensky akceptovaná forma výchovy a péče). Znalost specifických či méně častých podob rodiny (např. LGBT rodiče; samoživitelé; rodiny, jejichž život výrazně určuje příslušenství k náboženskému spolku či církvi, či vyznávají životní styl odlišný od většinové populace). Znalost mýtů ve společnosti, vážících se k určitým diskriminačním specifikům.

EXPERTNÍ ÚROVEŇ

Pracovník disponuje obsáhlými znalostmi a porozuměním pro témata související s dynamikou a specifiky rodinného systému, který přijal dítě do péče. Dokáže v tomto definovat nejen základní témata (specifika související se společenskými normami, etnicitou rodiny, regionální zvláštnosti, tradice), ale též dokáže tato témata dále propojovat se situacemi, které pěstounská rodina zažívá (tato specifika dokáže vztáhnout k danému jevu, tématu). Je schopen těmto specifikům porozumět nejen v místním, ale i v republikovém kontextu, zajímá se a zná národní politiku v těchto oblastech. Pracovník dokáže prakticky operovat s problematikou "funkční normy" a dokáže si tímto pohledem zhodnotit rodinný systém. ● Pracovník zná druhy péče o dítě a možnosti výchovy, reflektuje současné výchovné trendy. Pracovník je dále vzdělán v určitém výchovném přístupu a dokáže tento přístup dále předávat klientům. Pracovník je schopen odlišit, které výchovné přístupy již vykazují určité známky méně kvalitní péče o dítě, či zda se již přímo může jednat o zanedbávání či týrání dítěte.

OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník má dobrou znalost konkrétních regionálních, kulturních a etnických specifik, tradic, zvyků, stereotypů a rituálů a tato témata plně reflektuje při nastavování spolupráce s klientem. Ví, jak fungují pěstounské rodiny, jaké jsou běžné i raritní životní situace pěstounských rodin, dokáže operovat s pojmem "funkční norma" a dokáže touto optikou nahlížet rodinný systém. Uvědomuje si, že každá rodina je jedinečná a je třeba k ní přistupovat individuálně. Dobře zná specifické životní situace pěstounských rodin a umí na ně při práci s rodinami adekvátně reagovat. ● Pracovník zná druhy péče o dítě a možnosti výchovy, reflektuje současné výchovné trendy. Pracovník si je dobře vědom toho, co je běžným výchovným přístupem v rámci širší normy a jaké výchovné přístupy již mohou vykazovat určité známky méně kvalitní péče o dítě/zanedbávání či týrání.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Pracovník se obecně orientuje v oblasti regionálních, kulturních a etnických specifik, tradic a zvyků a reflektuje tato témata při nastavování spolupráce s klientem. Pracovník reflektuje přítomnost specifik rodinného systému s přijatým dítětem oproti rodinnému systému s dítětem biologickým.  Pracovník dokáže jmenovat specifické životní momenty pěstounské rodiny. Uvědomuje si, že každá rodina je jedinečná a je třeba k ní přistupovat individuálně. ● Pracovník reflektuje existenci různých výchovných přístupů a dokáže je popsat na praktických příkladech. Pracovník reflektuje, co je běžným výchovným přístupem v rámci širší normy a co už vykazuje určité známky méně kvalitní péče o dítě/zanedbávání či týrání.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník vnímá, že pěstounská rodina má určitá specifika a odlišnosti v porovnání s rodinou, která má děti do ní narozené. Pracovník si uvědomuje, že na tyto specifika má vliv také i prostředí, v němž rodina žije a z něhož pochází (region, kultura, etnikum) i unikátní složení dané rodiny. Pracovník se snaží přenášet reflexi těchto jevů do přímé práce s klientem. ● Pracovník si uvědomuje, že k přístupu k dítěti a jeho výchově existují různé alternativy či normy a dokáže je prakticky popsat na konkrétních příkladech. Pracovník reflektuje, co je běžným výchovným přístupem v rámci širší normy a vnímá, že některé výchovné přístupy již mohou vykazovat určité známky méně kvalitní péče o dítě/zanedbávání či týrání.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

LGBT                    
Zkratka označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby.