PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU | KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

DAVID ČERNÍK
DAVID ČERNÍKprojekt@nahradka.cz

MGR. DAVID ČERNÍK, DIS.

Role v projektu:
Autor a odborný garant projektu, manažer projektu a vedoucí projektového týmu.

Metodik a specialista pro oblast vzdělávání a koncepce rozvoje osobních a profesních kompetencí, spolutvůrce definic jednotlivých kompetencí a hodnotících popisů jejich zvládnutí, spolutvůrce on-line aplikace pro (sebe)hodnocení pracovníků doprovázení, spoluautor a lektor vzdělávacích programů: Jak (s klienty) nastavit a udržet otevřenou komunikaci bez psychologických her; Pracovní styly a způsoby efektivního navazování kontaktu s lidmi (s klienty).

Řídí spolek ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s., pod kterým tento projekt "běží" a vede realizační tým. 

Ve svém profesním působení se zaměřuje na systémová a koncepční řešení rozvoje osobních (osobnostních) a profesních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích a náhradních rodičů - pěstounů a osvojitelů. Je tvůrcem a lektorem vzdělávacích programů v oblasti sociálně - psychologického vzdělávání. Dlouhodobě pracuje i se specifickými skupinami dětí a dospívajících, které mají oproti svým vrstevníkům omezené příležitosti nebo jsou z nich zcela vyloučeni pro svůj zdravotní či sociální hendikep, případně pro jiné překážky. V této oblasti má i zahraniční zkušenosti např. z mezinárodních výměn mládeže v rámci programu Erasmus+.

Absolvent specializačního studia pro vedoucí pracovníky ve školách a školských zařízeních, obor Školský management na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obor Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy na Pedagogické fakultě UPOL. Dále absolvent oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Kromě průběžného vzdělávání v programech specificky zaměřených na oblast náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochranu dětí, se intenzivně věnuje studiu Transakční analýzy. Je absolventem systematického výcviku TA210, realizovaného Českou asociací transakční analýzy (ČATA) a též absolventem navazujícího Advanced Training výcviku "ATTA", zaměřeného na prohloubení znalostí TA konceptů a jejich aplikaci v praxi. Transakční analýza je pro něj osobní filozofií a životním stylem.

MGR. PETRA MAXOVÁ

Role v projektu:
Spoluautorka projektu.

Psycholog náhradní rodinné péče, specialista pro psychodiagnostické nástroje a kompetence související s osobnostní strukturou a seberozvojem. Spolutvůrce definic jednotlivých kompetencí a hodnotících popisů jejich zvládnutí. Kontaktní osoba pro referenty státní správy a pracovníky SPOD.

Petra Maxová je psycholožka a lektorka. Profesní odbornost získala studiem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Bc. studijní program Psychologie) a na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr. studijní program Psychologie). Mezi oblasti jejího profesního zaměření patří dlouhodobě náhradní rodičovství, též podpora a pomoc dětem s méně šťastnou životní cestou (děti v jiných formách výchovy a péče). V současné době působí jako psycholožka pro náhradní rodinnou péči na odboru sociálních věcí při Krajském úřadě v Českých Budějovicích, kde je její hlavní úlohou posuzování žadatelů o všechny formy náhradního rodičovství.

Praxe ji přinesla širokou paletu spolupráce, nejvíce si cení možnosti podílet se na projektu MPSV "Systematický rozvoj a podpora náhradní rodinné péče" v letech 2016 - 2019, dále spolupráce se spolkem ALTER EGO na programu rozvoje sociálních kompetencí pro děti na prahu odchodu z dětského domova.

MGR. BARBORA HRUŠKOVÁ

Role v projektu:
Specialista pro oblast doprovázení a podpory náhradních rodin. Spolutvůrce definic jednotlivých kompetencí a hodnotících popisů jejich zvládnutí.

Barbora Hrušková studovala obor sociální práce na Západočeské Univerzitě a Univerzitě Karlově. Od roku 2011 se zaměřuje na práci s dětmi (náhradní rodinná péče, práce s dvojčaty a vícerčaty) a oběťmi trestných činů. Během magisterského studia začala pracovat jako průvodkyně pěstounských rodin, kdy poskytovala odborné poradenství a spolupracovala s náhradními i biologickými rodinami dětí svěřených do pěstounské péče. Účastnila se vzdělávání a konferencí zaměřených na různá témata z oblasti náhradní rodinné péče (práce s životním příběhem, identita, attachment, asistovaný kontakt, syndrom CAN, základy krizové intervence, komunikace s dítětem, práce s individuálním plánem ochrany dítěte, apod.) a absolvovala výcvik ve facilitaci případových konferencí. V roce 2018 převzala vedení služby Případových konferencí, zároveň působila jako koordinátor služby Vzdělávání pro pěstouny a odbornou veřejnost, koordinátor služby Asistovaného kontaktu a odborný pracovník Případových konferencí.

Od roku 2021 působí jako garant klíčové aktivity projektu zaměřené na rozvoj a podporu kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a celoživotního učení v Plzeňském kraji se zacílením na spolupráci se středními a základními školami v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpory rovných příležitostí ve vzdělávání a rozšíření spolupráce škol a firem.

Náhradní rodinné péči se nadále věnuje jako lektor témat pro pěstouny i odbornou veřejnost, facilituje a organizuje případové konference a zajišťuje asistované kontakty pro biologické i náhradní rodiny.

RADMILA PIKOROVÁ
RADMILA PIKOROVÁ

PHDR. MGR. RADMILA PIKOROVÁ, PTSTA-C

Role v projektu:
Spolupráce na tvorbě metodických materiálů.

Spoluautorka, lektorka a odborný garant vzdělávacích programů: Jak (s klienty) nastavit a udržet otevřenou komunikaci bez psychologických her; Pracovní styly a způsoby efektivního navazování kontaktu s lidmi (s klienty).

Je psycholožka a lektorka. Je absolventkou jednooborové psychologie a oboru pedagogika - ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle univerzitního vzdělání absolvovala teoretické studium na Pražské psychoterapeutické fakultě. Má výcvik v transakční analýze, je mezinárodně certifikovaná transakční analytička v oblasti poradenství.  

V současné době působí jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje. V rámci své profese se věnuje diagnostice a poradenské práci s dětmi a mládeží s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi. Pracuje i s dětmi nadanými. V rámci své lektorské praxe vede výcviky a supervize v transakční analýze.

ZUZANA KAPILOVÁ
ZUZANA KAPILOVÁ

PHDR. MGR. ZUZANA KAPILOVÁ (DŘÍVE ŠÍPOVÁ)

Role v projektu:
Odborná revize definic jednotlivých kompetencí a hodnotících popisů jejich zvládnutí.

Autorka a lektorka specializovaných vzdělávacích programů pro pracovníky doprovázení: Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči; Základní témata v oblasti specifik a potřeb rodinného systému v náhradní rodinné péči; Sebeřízení, práce se stresem, psychohygiena a prevence syndromu vyhoření.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem (Somatic Experiencing® for Kids), s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, Focusing), dále programy Komunikační bedna, MyBackpack a další.

V současné době je frekventantkou v sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. Lektoruje řadu vzdělávacích programů zaměřených na problematiku attachmentu, neurobiologického vývoje, traumatu, na témata z vývojové psychologie, specifika týkající se náhradních rodin, a další. Ve svém profesním i osobním životě se řídí heslem "Netlač řeku, teče sama".