PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY | 2022

Obecné doplňující informace k nabízeným webinářům najdete v níže uvedených záložkách. Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nebo pro objednání webináře organizací nás kontaktujte e-mailem na: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

Pro individuální přihlášení využijte prosím formulář, který zobrazíte kliknutím na tlačítko pod popisem Vámi vybraného webináře.
V případě problémů s přihlášením nebo pokud Vám na zadaný e-mail nedošlo potvrzení o přihlášení nás kontaktujte na tel.: +420 777 939 983.

Nabízené webináře jsou určeny především náhradním rodičům, pěstounům, osvojitelům a ostatním rodičům se zájmem o téma. Jednotlivá témata jsou též vhodná pro odborníky, kteří s náhradními rodinami pracují.

Webinář se uskuteční, pokud je obsazen minimálně 6 účastníky. Celková kapacita je stanovena na +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webináře jsou realizovány na platformě Zoom, která umožňuje připojení jak přes aplikaci, tak prostřednictvím webového prohlížeče. Tato platforma nevyžaduje žádnou registraci ani vytváření uživatelských účtů. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Leden 2022

W13-220120

20. ledna 2022 (čtvrtek) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
PUBERTA JAKO PŘÍLEŽITOST K UPEVNĚNÍ VZTAHU S DOSPÍVAJÍCÍM DÍTĚTEM

Už jen vyslovení slova "puberta" navodí mnohým rodičům nebo lidem pečujícím o dospívající jedince pocity úzkosti, obav, marnosti, bezradnosti a mnohé další. Je to nevyhnutelně období četných názorových a postojových konfrontací a konfliktních situací. Dospívající získává zkušenosti skrze dělání chyb, skrze vzdor a porušování pravidel, ale učí se, a svou osobnost formuje také velmi významně v závislosti na reakcích svého okolí, na způsobu, jakým je s ním komunikováno, jakým výchovným stylem, poselstvími a ujištěními je k jeho dospívání přistupováno. Ač se dospívání v této vývojové etapě může zdát zcela neřízeným a živelným obdobím, které je jen potřeba "přežít", tak platí, že na jeho úspěšné zvládnutí mohou rodiče anebo jiné pečující osoby mít, resp. mají významný vliv.

Pro náhradní - pěstounské rodiny je toto téma ještě o mnoho složitější a tak se tento webinář zabývá pubertou nejen pohledem vývojových potřeb dospívajících a s tím spojených způsobů chování při jejich naplňování, ale vše je zapasováno do specifických životních situací pěstounské rodiny a náhradního rodičovství. Webinář svým účastníkům nabídne způsob, jak na toto období nahlížet jako na příležitost k upevnění vztahů s dospívajícím dítětem a konkrétně odpoví na otázku "co je možné dělat a jak", aby toto období bylo pro obě strany přínosným časem.

W12-220124

24. ledna 2022 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ

Každé rodičovství s sebou nese jak radostné chvíle, tak i chvíle náročnější. To platí také pro náhradní rodičovství. Na webináři se budeme společně věnovat otázkám, v čem tkví specifika péče o přijaté děti, jak jim můžeme pomoci zaléčovat stará zranění, jak budovat vztah s přijatými dětmi, a v neposlední řadě jak nastavovat hranice a limity ve výchově. Na vše se podíváme optikou tzv. terapeutického rodičovství. Webinář je vhodný jak pro náhradní rodiče, tak i pro odborníky, kteří s náhradními rodinami pracují.

Únor 2022

W24-220207

7. února 2022 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK ŘEŠIT ŠKOLNÍ OBTÍŽE PĚSTOUNSKÝCH DĚTÍ

Webinář je zaměřen na nejčastější problémy, které se týkají školních dětí. Podíváme se společně na to, proč děti v náhradní rodinné péči ve škole často selhávají, mají obtíže s učením a následně se zkoušením a testy, hůře si hledají kamarády a své místo ve třídním kolektivu, nebo mohou hůře zvládat nutnost poslouchat cizí autoritu, tedy paní učitelku. Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je předat nejen teoretické informace, ale také konkrétní možnosti a způsoby, jak ve spolupráci se školou řešit různé obtíže dětí v náhradní rodinné péči. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, učitele, pedagogické asistenty).

W04-220222

22. února 2022 (úterý) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulování druhých lidí a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, pro druhé z uvedených, zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu. Manipulativního jednání se mnohdy dopouštíme v "prosté" touze po tolik potřebném uznání a pozornosti, po tzv. "pohlazení".

Cílem webináře je poskytnout znalosti a poukázat na dovednosti, které mohou být prakticky využity jako obrana před (z)manipulováním od ostatních (jak tzv. "neskočit na návnadu/pozvánku" do hry), stejně tak k tomu, aby se co možná nejméně dopouštěl manipulativního jednání člověk sám (jak ze sebe nedělat bezmocnou "Oběť", jak nebýt trestajícím "Pronásledovatelem" ani samozvaným "Zachráncem" druhých), tj. jak si zajistit pohlazení zdravým způsobem. Kurz je zároveň návodem, jak v komunikaci udržet partnerský a rovnocenný přístup bez ohledu na to, jak a s čím do situace vstupuje protistrana.

W21-220227

27. února 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S HISTORIÍ DÍTĚTE (KONKRÉTNÍ TECHNIKY A METODY)

Webinář je zaměřen na problematiku zpracování historie dětí v náhradní rodinné péči. Budeme se věnovat tomu, proč je pro dítě důležité znát svou historii, a projdeme společně tři konkrétní metody, které jsou zaměřené na zpracování historie dítěte (Osa života, Rodokmen, Kniha života). Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je představit vybrané konkrétní metody jako vhodné prostředky pro práci s historií dítěte, a to i s konkrétními ukázkami těchto metod. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.). 

Březen 2022

W20-220307

7. března 2022 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK SE TVOŘÍ VZTAH S TĚMI NEJMENŠÍMI

Webinář je zaměřen na témata související se vznikem a rozvojem attachmentu, neboli vztahové vazby, u nejmenších dětí do věku tří let. Projdeme společně jednotlivé fáze z hlediska vývojové psychologie a nejnovějších poznatků z neurobiologie. Současně se budeme věnovat také tomu, jakým způsobem budovat u dětí jistou vztahovou vazbu, co nejmenší dítě od narození do tří let věku v každé vývojové fázi potřebuje, a jak tyto potřeby naplňovat u dětí, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči, nýbrž jsou umístěny do náhradní rodinné péče. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

W02-220317

17. března 2022 (čtvrtek) | 15.00 - 18.00 hod.

Mgr. David Černík, DiS.
(PRA)RODIČE DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH ANEB DĚTSTVÍ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL

Webinář představuje dětství a dospívání z pohledu "úkolů" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Vysvětluje význam jejich splnění v odpovídajícím období a popisuje jaké důsledky a dopady může mít jejich nesplnění na běžný život. Program je vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit dostatečné a funkční zvládnutí vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí, aby se z nich mohli stát sebevědomí, soběstační a spokojení dospělí. Zároveň jim samotným ukazuje, jak si udělat jakousi "revizi" svého dosavadního života a zvědomit si co mají z dětství "splněno" a jaké úkoly bude naopak třeba "dohnat". Cílem je účastníkům zdůraznit a zároveň je uklidnit, že nikdy není úplně pozdě s tímto začít a že se to vyplatí. 

W16-220322

22. března 2022 (úterý) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
JAK ŽÍT, PEČOVAT A NEVYHOŘET

Během webináře se budeme zabývat otázkami a tématy: jak pohlížet na zdraví a na nemoc ve vztahu k (ne)vyhoření, v souvislosti s tím si představíme a porovnáme dva významné přístupy ke zdraví - patogenetický a salutogenetický; dále se budeme věnovat otázce: jak (si) identifikovat a vyhodnotit aktuální podmínky (svého) zdraví, tj. míru ohrožení stresem, individuálně významné faktory, typ stresového chování a konečně, kde vzít a (u)šetřit energii a předcházet tak svému vyhoření…

Webinář propojuje výše uvedená témata se specifickými okolnostmi náhradního rodičovství, upozorňuje na rizika dlouhodobého potlačování vlastních potřeb u pečujících osob, které často vede právě k vyhoření.  

W10-220327

27. března 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními sociálními potřebami, s důsledky jejich nedostatečného naplňování v raném dětství, a s možnostmi, jak pomoci dětem tyto potřeby dosycovat v pozdějším věku. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

Duben 2022

W11-220404

4. dubna 2022 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
SPECIFIKA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI (VZTAHOVÁ VAZBA A TRAUMA)

Jestliže dítě nevyrůstá ve své biologické rodině, velmi často je zatíženo nějakým druhem traumatizující zkušenosti (nepříznivé prenatální podmínky, opuštění matkou po porodu, změny pečujících osob v průběhu života, pobyt v ústavním zařízení, atd.). To vše má významný vliv na rozvíjející se mozek a nervovou soustavu dítěte, a také na rozvoj jeho vztahování se k druhým lidem. Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou specifik dětí v NRP, zejména s ohledem na otázky týkající se vztahové vazby a traumat.

W22-220420

20. dubna 2022 (středa) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
PASIVITA A ZÁVISLÉ VZTAHY JAKO PŘÍTĚŽ OSOBNÍHO ŽIVOTA

Všichni jsme každodenně postaveni před celou řadu situací či problémů, které musíme nějak řešit. Už do prvotního rozhodování, jak se s tím vypořádáme, často zasáhnou naše vnitřní nevědomé "obranné" mechanismy, které vyústí v tzv. pasivní chování. To znamená, že svou energii a úsilí nepoužijeme k vyřešení problému, ale naopak ji spotřebujeme na činnosti a projevy, které nejenže k vyřešení nesměřují, odsouvají ho atp., ale bývají zároveň nevědomou pozvánkou ostatních k tomu, aby řešili problémy za nás. Spotřeba energie je přitom mnohdy vyšší, než kdybychom problém řešili aktivně a efektivně. Takové chování je pro náš život zatěžující, vyčerpávající či dokonce (sebe)destruktivní. Vůči druhým je navíc bezohledné a stresující. V běžném rodinném soužití vede k častým konfliktům a hádkám a dlouhodobě poškozuje vztahy.

Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s projevy pasivního chování od překrucování reality, zlehčování situace nebo přehánění, přes nicnedělání, notorické slibování, že všechno bude, prokrastinaci až po zneschopnění sebe sama nebo poškození druhých a přiblížit je tak k rozpoznání takového chování u sebe a u lidí v jejich blízkosti a k zamyšlení nad tím, jestli nejsou "chyceni" v nezdravě závislých vztazích, ve kterých buď odpovědnost za sebe neadekvátně předávají jiným, nebo ji naopak od jiných přebírají. Téma nabídne též inspiraci k "vymanění se" z pasivity a ke snižování závislosti ve vztazích s druhými.  

W14-220424

24. dubna 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
KONTAKTY S BIOLOGICKOU RODINOU A ZPRACOVÁNÍ HISTORIE DÍTĚTE

Na tomto webináři se budeme věnovat otázkám souvisejícím s kontakty dítěte s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte. Kontakty dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, s biologickou rodinou mohou být často komplikované či nesprávně nastavené. To může mít na děti negativní vliv. Rovněž nezpracovaná historie dítěte s sebou přináší určitá úskalí v prožívání a chování dítěte. Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která se pojí s kontakty s biologickou rodinou a zpracováním historie dítěte, a dále s možnostmi, jak lze kontakty dobře nastavit, aby byly pro děti přínosné, a jak s dětmi mluvit o jejich historii tak, aby ji děti dokázaly přijmout v rámci rozvoje své identity. 

Květen 2022

W23-220502

2. května 2022 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
EMOCE U DĚTÍ ANEB JAK SE DĚTI CÍTÍ A PROČ

Webinář je zaměřen na to, jakým způsobem vznikají emoce, jak se vyvíjejí a jak na ně můžeme dobře reagovat a pracovat s nimi u dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Probereme různé lidské emoce, ať už s Vaším dítětem řešíte zvýšenou úzkostnost či plačtivost, nebo naopak výbuchy vzteku a agresivitu. Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je předat nejen teoretické informace, ale také konkrétní možnosti a způsoby, jak s emocemi u dětí pracovat, jak na ně reagovat a jak učit děti své emoce zvládat. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, atd.).

W01-220512

12. května 2022 (čtvrtek) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
CO JE DOBRÉ VĚDĚT O RODIČÍCH A DĚTECH

Webinář se zaměřuje na to, jaký vliv a dopad má na dítě výchova jeho rodičů a působení dalších významných lidí v jeho životě. Jak výchovný styl a přístup tvoří a tvaruje osobnost člověka, a jak se to promítá do jeho chování, do jeho vztahů, do způsobu, jakým komunikuje s druhými a také do toho, jak vnímá sám sebe. Jaké dětské strategie jsme si vytvořili, abychom tu či onu výchovu zvládli, či dokonce přežili. Zavzpomínáme na významná výchovná poselství i na neochvějné pravdy, kterými nás naši rodičové vybavovali pro život. Zabývat se budeme i tím, jak pracovat s tzv. vnitřním rodičem, který nám v naší hlavě "říká" co a jak bychom měli nebo neměli dělat a také vnitřním dítětem, které zase prosazuje to, co a jak bychom dělat chtěli. Cílem webináře je dovést účastníky k pochopení, jak fungují tyto naše vnitřní hlasy a ke zvědomení si, kdy a jak se projevují v jejich rozhodování nebo chování, případně co dělat s tím, když jim tyto vnitřní zdroje svým vlivem příliš neprospívají a život spíš komplikují.

W18-220516

16. května 2022 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S TRAUMATEM 1

U dětí v NRP se často setkáváme s problematikou raného traumatu, což pak může ovlivňovat dítě v jeho následném vývoji a životě. Může to být například ústavní péče v raném věku, či zanedbávající péče biologických rodičů, ale i další nepříznivé zkušenosti, které se následně odrážejí v prožívání a chování dítěte. Tento webinář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou dětského traumatu, podíváme se společně na to, jak trauma vzniká, jak se projevuje, co a jak může prožívat traumatizované dítě, co jsou rizikové faktory. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

W19-220522

22. května 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S TRAUMATEM 2

Webinář navazuje na první část ("Jak pracovat s traumatem 1"). V průběhu webináře se budeme věnovat konkrétním možnostem práce s traumatizovaným dítětem, s tím, co můžeme pro dítě, které zažilo trauma, udělat my jako (náhradní) rodiče. Budeme hovořit o tom, jak k dítěti přistupovat, co jsou a co nejsou vhodné výchovné přístupy. Pozornost bude věnována také možnostem odborné pomoci pro děti s traumatem. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

UPOZORNĚNÍ! Účast na tomto webináři doporučujeme po předchozím absolvování webináře: "Jak pracovat s traumatem 1" nebo webináře: "Specifika dětí v náhradní rodinné péči (vztahová vazba a trauma)".

Podzim 2022

Nabídku webinářů pro měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2022 připravujeme...