PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

METODIKA, DEFINICE KOMPETENCÍ A HODNOTÍCÍ POPISY ÚROVNÍ JEJICH ZVLÁDNUTÍ

KOMPETENCE 2
ZNALOST SPECIFIK A POTŘEB DÍTĚTE V NRP

Znalost základních témat a termínů v oblasti specifik dítěte v náhradní rodině  jako attachment, identita, vývojové potřeby, psychické potřeby, vývoj mozku v raném období života, projevy v chování a prožívání přijatého dítěte; znalost a vědomí odlišností v potřebách dítěte v případě příbuzenské a zprostředkované pěstounské péče, znalost odlišností ve výchově a péči o dítě v náhradní rodině a u dítěte do rodiny narozeného; znalost principů terapeutického rodičovství; znalost projevů a důsledků syndromu CAN.

EXPERTNÍ ÚROVEŇ

Pracovník disponuje výbornou znalostí termínů a témat napříč spektrem náhradní rodinné péče (attachment, identita, vývojové potřeby, psychické potřeby, vývoj mozku v raném období života, projevy v chování a prožívání přijatého dítěte, syndrom CAN). Dokáže s těmito termíny přiléhavě pracovat a rozumí jejich obsahu nejen teoreticky, ale též dokáže propojovat s konkrétními projevy dětí v náhradní rodinné péči. ● Pracovník rozumí specifikům péče o dítě v náhradní rodině a odlišnostem ve výchově a péči o dítě do rodiny narozeného. Zná principy terapeutického rodičovství a je schopen tento přístup dále předávat a učit, a to jak klienty, tak i odbornou veřejnost např. při besedách či školeních. ● Pracovník dokáže pracovat s nástroji pro screening či rozvoj specifických potřeb dítěte (např. metoda My Backpack atd.). Pracovník zná možnosti terapeutické podpory specifických potřeb dítěte, a sám dokáže tyto terapeutické intervence pečujícím osobám v určité míře poskytovat, je vyškolen v určité metodě a je schopen ji odborně používat (např.  vedení v principech Terapeutického rodičovství apod.).

OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník disponuje znalostí termínů a témat napříč spektrem náhradní rodinné péče (zejm. attachment, identita, vývojové potřeby, psychické potřeby, projevy v chování a prožívání přijatého dítěte, syndrom CAN). Dokáže s těmito termíny přiléhavě pracovat a dokáže je též propojovat s konkrétními projevy dětí v náhradní rodinné péči. ● Pracovník rozumí specifikům péče o dítě v náhradní rodině a odlišnostem ve výchově a péči o dítě do rodiny narozeného. Pracovník zná principy terapeutického rodičovství, dokáže tyto principy dále předávat klientům. ● Pracovník dokáže pracovat s nástroji pro rozvoj specifických potřeb dítěte (např. metoda My Backpack). Pracovník zná možnosti terapeutické podpory specifických potřeb dítěte a dokáže vyhodnotit, že by pro rodinu, kterou doprovází, byla určitá odborná intervence tohoto typu přiléhavá.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Pracovník dokáže definovat základní témata spojená se specifickými potřebami dítěte v náhradní rodinné péči (zejména attachment, identita, vývojové potřeby, syndrom CAN), uvědomuje si jejich konkrétní podoby a dokáže uvést praktické příklady. ● Pracovník vnímá, že specifika péče o dítě do rodiny přijatého se liší od potřeb dítěte do rodiny narozeného. Pracovník má povědomí o tom, že existuje přístup terapeutického rodičovství. ● Pracovník si uvědomuje, že existují specifické nástroje pro podporu a rozvoj dítěte v náhradní rodině a jeho potřeb.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník dokáže definovat určitá témata spojená se specifickými potřebami dítěte v náhradní rodinné péči (zejména attachment, identita, vývojové potřeby, syndrom CAN), a to především v rovině uvádění příkladů či jmenování konkrétních projevů dítěte. ● Pracovník vnímá, že specifika péče o dítě do rodiny přijatého se liší od potřeb dítěte do rodiny narozeného, dokáže uvažovat nad konkrétními oblastmi, které se v těchto specifikách odráží. ● Pracovník reflektuje, že existují nástroje pro podporu a rozvoj dítěte v náhradní rodině a jeho potřeb.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CAN (syndrom CAN)
Child Abuse and Neglect | v české terminologii: syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte