PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

ON-LINE WEBINÁŘE PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

Naši stálou nabídku on-line vzdělávání tvoří aktuálně 22 vzdělávacích titulů, které nabízíme ve formě tříhodinových, ev. šestihodinových webinářů.

Podrobnosti najdete v jednotlivých záložkách u každého kurzu. Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nebo pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte e-mailem na: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W24

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK ŘEŠIT ŠKOLNÍ OBTÍŽE PĚSTOUNSKÝCH DĚTÍ

Webinář je zaměřen na nejčastější problémy, které se týkají školních dětí. Podíváme se společně na to, proč děti v náhradní rodinné péči ve škole často selhávají, mají obtíže s učením a následně se zkoušením a testy, hůře si hledají kamarády a své místo ve třídním kolektivu, nebo mohou hůře zvládat nutnost poslouchat cizí autoritu, tedy paní učitelku. Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je předat nejen teoretické informace, ale také konkrétní možnosti a způsoby, jak ve spolupráci se školou řešit různé obtíže dětí v náhradní rodinné péči. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, učitele, pedagogické asistenty, atd.).

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W23

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
EMOCE U DĚTÍ ANEB JAK SE DĚTI CÍTÍ A PROČ

Webinář je zaměřen na to, jakým způsobem vznikají emoce, jak se vyvíjejí a jak na ně můžeme dobře reagovat a pracovat s nimi u dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Probereme různé lidské emoce, ať už s Vaším dítětem řešíte zvýšenou úzkostnost či plačtivost, nebo naopak výbuchy vzteku a agresivitu. Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je předat nejen teoretické informace, ale také konkrétní možnosti a způsoby, jak s emocemi u dětí pracovat, jak na ně reagovat a jak učit děti své emoce zvládat. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, atd.).

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W16

Mgr. David Černík, DiS.
JAK ŽÍT, PEČOVAT A NEVYHOŘET

Během webináře se budeme zabývat otázkami a tématy: jak pohlížet na zdraví a na nemoc ve vztahu k (ne)vyhoření, v souvislosti s tím si představíme a porovnáme dva významné přístupy ke zdraví - patogenetický a salutogenetický; dále se budeme věnovat otázce: jak (si) identifikovat a vyhodnotit aktuální podmínky (svého) zdraví, tj. míru ohrožení stresem, individuálně významné faktory, typ stresového chování a konečně, kde vzít a (u)šetřit energii a předcházet tak svému vyhoření… Webinář propojuje výše uvedená témata se specifickými okolnostmi náhradního rodičovství, upozorňuje na rizika dlouhodobého potlačování vlastních potřeb u pečujících osob, které často vede právě k vyhoření.  

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W13

Mgr. David Černík, DiS.
PUBERTA JAKO PŘÍLEŽITOST K UPEVNĚNÍ VZTAHU S DOSPÍVAJÍCÍM DÍTĚTEM

Už jen vyslovení slova "puberta" navodí mnohým rodičům nebo lidem pečujícím o dospívající jedince pocity úzkosti, obav, marnosti, bezradnosti a mnohé další. Je to nevyhnutelně období četných názorových a postojových konfrontací a konfliktních situací. Dospívající získává zkušenosti skrze dělání chyb, skrze vzdor a porušování pravidel, ale učí se a svou osobnost formuje také velmi významně v závislosti na reakcích svého okolí, na způsobu, jakým je s ním komunikováno, jakým výchovným stylem, poselstvími a ujištěními je k jeho dospívání přistupováno. Ač se dospívání v této vývojové etapě může zdát zcela neřízeným a živelným obdobím, které je jen potřeba "přežít", tak platí, že na jeho úspěšné zvládnutí mohou rodiče anebo jiné pečující osoby mít, resp. mají významný vliv.

Pro náhradní - pěstounské rodiny je toto téma ještě o mnoho složitější a tak se tento webinář zabývá pubertou nejen pohledem vývojových potřeb dospívajících a s tím spojených způsobů chování při jejich naplňování, ale vše je přiměřeně zapasováno do specifických životních situací pěstounské rodiny a náhradního rodičovství. Webinář svým účastníkům nabídne způsob, jak na toto období nahlížet jako na příležitost k upevnění vztahů s dospívajícím dítětem a konkrétně odpoví na otázku "co je možné dělat a jak", aby toto období bylo pro obě strany přínosným časem.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W04

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulování druhých lidí a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, pro druhé z uvedených, zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu. Manipulativního jednání se mnohdy dopouštíme v "prosté" touze po tolik potřebném uznání a pozornosti, po tzv. "pohlazení".

Cílem webináře je poskytnout znalosti a poukázat na dovednosti, které mohou být prakticky využity jako obrana před (z)manipulováním od ostatních (jak tzv. "neskočit na návnadu/pozvánku" do hry), stejně tak k tomu, aby se co možná nejméně dopouštěl manipulativního jednání člověk sám (jak ze sebe nedělat bezmocnou "Oběť", jak nebýt trestajícím "Pronásledovatelem" ani samozvaným "Zachráncem" druhých), tj. jak si zajistit pohlazení zdravým způsobem. Kurz je zároveň návodem, jak v komunikaci udržet partnerský a rovnocenný přístup bez ohledu na to, jak a s čím do situace vstupuje protistrana.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny nebo 6 hodin, resp. 2x 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) ev. 1.200 Kč (2x 3 hod.) za 1 účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W03

Mgr. David Černík, DiS.
JÁ JSEM OK - TY JSI OK

Během webináře se seznámíte se čtyřmi životními postoji, skrze které vnímáme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy. Vysvětlíme si, co postoj "Já jsem OK - Ty jsi OK" znamená a co může přinést do našich vztahů a komunikace a jak je možné na něm vědomě pracovat. Stejně tak si vysvětlíme, jak nám tento životní postoj pomůže přijmout sebe sama takového, jaký opravdu jsem a zároveň usnadní respektovat druhé se všemi jejich plusy i mínusy a odlišnostmi. Cílem programu je představit účastníkům nový možný pohled na vlastní životní postoj a myšlenky a inspirovat je k nahlížení na sebe i ostatní jako na plnohodnotné osobnosti.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W01

Mgr. David Černík, DiS.
CO JE DOBRÉ VĚDĚT O RODIČÍCH A DĚTECH

Webinář se zaměřuje na to, jaký vliv a dopad má na dítě výchova jeho rodičů a působení dalších významných lidí v jeho životě. Jak výchovný styl a přístup tvoří a tvaruje osobnost člověka, a jak se to promítá do jeho chování, do jeho vztahů, do způsobu, jakým komunikuje s druhými a také do toho, jak vnímá sám sebe. Jaké dětské strategie jsme si vytvořili, abychom tu či onu výchovu zvládli, či dokonce přežili. Zavzpomínáme na významná výchovná poselství i na neochvějné pravdy, kterými nás naši rodičové vybavovali pro život. Zabývat se budeme i tím, jak pracovat s tzv. vnitřním rodičem, který nám v naší hlavě "říká" co a jak bychom měli nebo neměli dělat a také vnitřním dítětem, které zase prosazuje to, co a jak bychom dělat chtěli. Cílem webináře je dovést účastníky k pochopení, jak fungují tyto naše vnitřní hlasy a ke zvědomení si, kdy a jak se projevují v jejich rozhodování nebo chování, případně co dělat s tím, když jim tyto vnitřní zdroje svým vlivem příliš neprospívají a život spíš komplikují.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min) nebo 6 hodin, resp. 2x 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka, resp. 1.200 Kč (2x 3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W02

Mgr. David Černík, DiS.
(PRA)RODIČE DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH ANEB DĚTSTVÍ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL

Webinář představuje dětství a dospívání z pohledu "úkolů" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Vysvětluje význam jejich splnění v odpovídajícím období a popisuje jaké důsledky a dopady může mít jejich nesplnění na běžný život. Program je vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit dostatečné a funkční zvládnutí vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí, aby se z nich mohli stát sebevědomí, soběstační a spokojení dospělí. Zároveň jim samotným ukazuje, jak si udělat jakousi "revizi" svého dosavadního života a zvědomit si co mají z dětství "splněno" a jaké úkoly bude naopak třeba "dohnat". Cílem je účastníkům zdůraznit a zároveň je uklidnit, že nikdy není úplně pozdě s tímto začít a že se to vyplatí. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny nebo 6 hodin, resp. 2x 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.), ev. 1.200 Kč (6 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W17

Mgr. Martina Vrbická
UČENÍ BEZ NERVŮ A KŘIČENÍ

Téma učení bývá často spojeno s nepříjemnými emocemi u dětí i rodičů. Zvláště v dnešní nelehké době, kdy většina žáků nezasedla téměř rok do školních lavic. Už vám dochází trpělivost při domácím učení? Zajímají vás rady a tipy, aby se děti uměly samy učit? Rádi byste nahlédli do dětských hlav a pochopili, jak mozek funguje? Chcete vědět, jak je nejlépe motivovat? Stále čekáte, kdy už budou samostatnější?

Základem dobrého a fungujícího vztahu s dítětem je komunikace. Účastníci webináře budou seznámeni s komunikačním vzorcem a jeho praktickým využitím. Mluvit budeme o vědomé hypnóze, přispívání, samostatnosti. Budeme řešit vnější a vnitřní motivaci. Vyzkoušíme si tvorbu rodinného plánu povinností. Většina přednášky bude věnována konkrétním překážkám v učení, jejich příčinám a také fyzickým projevům, které můžeme na dítěti pozorovat. Naučíte se tři základní bariéry pojmenovat, rozeznávat a také jim předcházet. Představíme si efektivní strategie učení s důrazem na tvorbu a využití myšlenkových map.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat pouze v sobotu nebo v neděli. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Martina Vrbická

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W11

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
SPECIFIKA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI (VZTAHOVÁ VAZBA A TRAUMA)

Jestliže dítě nevyrůstá ve své biologické rodině, velmi často je zatíženo nějakým druhem traumatizující zkušenosti (nepříznivé prenatální podmínky, opuštění matkou po porodu, změny pečujících osob v průběhu života, pobyt v ústavním zařízení, atd.). To vše má významný vliv na rozvíjející se mozek a nervovou soustavu dítěte, a také na rozvoj jeho vztahování se k druhým lidem. Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou specifik dětí v NRP, zejména s ohledem na otázky týkající se vztahové vazby a traumat.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W14

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
KONTAKTY S BIOLOGICKOU RODINOU A ZPRACOVÁNÍ HISTORIE DÍTĚTE

Na tomto webináři se budeme věnovat otázkám souvisejícím s kontakty dítěte s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte. Kontakty dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, s biologickou rodinou mohou být často komplikované či nesprávně nastavené. To může mít na děti negativní vliv. Rovněž nezpracovaná historie dítěte s sebou přináší určitá úskalí v prožívání a chování dítěte. Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která se pojí s kontakty s biologickou rodinou a zpracováním historie dítěte, a dále s možnostmi, jak lze kontakty dobře nastavit, aby byly pro děti přínosné, a jak s dětmi mluvit o jejich historii tak, aby ji děti dokázaly přijmout v rámci rozvoje své identity.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W18

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S TRAUMATEM 1

U dětí v NRP se často setkáváme s problematikou raného traumatu, což pak může ovlivňovat dítě v jeho následném vývoji a životě. Může to být například ústavní péče v raném věku, či zanedbávající péče biologických rodičů, ale i další nepříznivé zkušenosti, které se následně odrážejí v prožívání a chování dítěte. Tento webinář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou dětského traumatu, podíváme se společně na to, jak trauma vzniká, jak se projevuje, co a jak může prožívat traumatizované dítě, co jsou rizikové faktory. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma, odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.). Kapacita: min. 6 | max. +/- 12 účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W19

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S TRAUMATEM 2

Webinář navazuje na první část ("Jak pracovat s traumatem 1"). V průběhu webináře se budeme věnovat konkrétním možnostem práce s traumatizovaným dítětem, s tím, co můžeme pro dítě, které zažilo trauma, udělat my jako (náhradní) rodiče. Budeme hovořit o tom, jak k dítěti přistupovat, co jsou a co nejsou vhodné výchovné přístupy. Pozornost bude věnována také možnostem odborné pomoci pro děti s traumatem. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma, odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.). Kapacita: min. 6 | max. +/- 12 účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W20

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK SE TVOŘÍ VZTAH S TĚMI NEJMENŠÍMI

Webinář je zaměřen na témata související se vznikem a rozvojem attachmentu, neboli vztahové vazby, u nejmenších dětí do věku tří let. Projdeme společně jednotlivé fáze z hlediska vývojové psychologie a nejnovějších poznatků z neurobiologie. Současně se budeme věnovat také tomu, jakým způsobem budovat u dětí jistou vztahovou vazbu, co nejmenší dítě od narození do tří let věku v každé vývojové fázi potřebuje, a jak tyto potřeby naplňovat u dětí, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči, nýbrž jsou umístěny do náhradní rodinné péče. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma, odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.). Kapacita: min. 6 | max. +/- 12 účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W21

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S HISTORIÍ DÍTĚTE (KONKRÉTNÍ TECHNIKY A METODY)

Webinář je zaměřen na problematiku zpracování historie dětí v náhradní rodinné péči. Budeme se věnovat tomu, proč je pro dítě důležité znát svou historii, a projdeme společně tři konkrétní metody, které jsou zaměřené na zpracování historie dítěte (Osa života, Rodokmen, Kniha života). Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je představit vybrané konkrétní metody jako vhodné prostředky pro práci s historií dítěte, a to i s konkrétními ukázkami těchto metod. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.). 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00 - 18.00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma, odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.). Kapacita: min. 6 | max. +/- 12 účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W12

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ

Každé rodičovství s sebou nese jak radostné chvíle, tak i chvíle náročnější. To platí také pro náhradní rodičovství. Na webináři se budeme společně věnovat otázkám, v čem tkví specifika péče o přijaté děti, jak jim můžeme pomoci zaléčovat stará zranění, jak budovat vztah s přijatými dětmi, a v neposlední řadě jak nastavovat hranice a limity ve výchově. Na vše se podíváme optikou tzv. terapeutického rodičovství. Webinář je vhodný nejen pro náhradní rodiče, ale rovněž pro odborníky, kteří s náhradními rodinami pracují.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W05

Mgr. Petra Maxová
SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 1

Webinář provede účastnici teoreticky i prakticky tématem sebepoznání, seznámí ji s tématy jako je sebeláska, role, které hrajeme, vděčnost a zdroje pro obnovu našich sil. Všechna témata jsou prakticky vztahována k životu ženy, pěstounky. Webinář obsahuje i praktická cvičení - dvě imaginace s následnou reflexí (k tématu vděčnosti a k tématu zdroje). Součástí je interakce s účastnicemi webináře jak v průběhu jeho samotného, tak (pro zájemkyně) po skončení - účastnice budou vyzvány k sepsání závěrečné reflexe (slouží k prohloubení uvědomění témat) a dostanou na ni zpětnou vazbu od lektorky.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodičky, pěstounky, osvojitelky a ostatní ženy a dívky se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastnic.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W06

Mgr. Petra Maxová
SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 2

Webinář provede účastnici teoreticky i prakticky tématem cykličnosti ženy. Postupně se seznámí s principy všech čtyř fází cyklu, dozví se tipy pro jejich klidné zvládnutí a využití jejich energie. Každá fáze cyklu je prakticky vztahována k životu ženy, pěstounky. Webinář obsahuje i praktické cvičení k tématu "menarche" a k pohledu na vlastní menstruaci skrze zážitky spojené s menstruací první. Součástí je interakce s účastnicemi webináře jak v průběhu jeho samotného, tak (pro zájemkyně) po jeho skončení - účastnice budou vyzvány k sepsání závěrečné reflexe (slouží k prohloubení uvědomění témat) a dostanou na ni zpětnou vazbu od lektorky.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodičky, pěstounky, osvojitelky a ostatní ženy a dívky se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastnic.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W07

Mgr. Petra Maxová
UKLIĎTE SI (V ŽIVOTĚ)

Nepořádek "se může" udělat nejen v prostoru, který obýváme, ale též v našich vztazích a našem životě jako takovém. Webinář přináší pohled na to, co se s námi děje, když si pravidelně "neuklízíme" nejen v sobě, ale i ve svém okolí. Pomáhá nám uvědomit si to, v jakém nepořádku nám není dobře a směřuje nás ke konkrétním krokům ke spokojenějšímu životu. Kurz ojedinělým způsobem spojuje aspekt úklidu mentálního s úklidem prostoru. Webinář obsahuje dvě části, první se věnuje úklidu mentálnímu, během které si účastník postupně projde důležité oblasti svého života a dozví se, jak si identifikovat problematické oblasti a následně si v nich "uklidit". V rámci závěrečné reflexe si též sestaví praktický akční plán, který ho provede vlastním mentálním úklidem. Součástí je pak i zpětná vazba lektorky k akčnímu plánu a tipy pro jeho udržení. Druhá část pak seznámí účastníka s teorií úklidu a organizace prostoru, poukáže na možné souvislosti s naší psychickou pohodou a nabídne praktické tipy na organizaci svého domova.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W08

JUDr. Hubert Maxa
NEBOJTE SE EXEKUCE

Lektor webináře srozumitelnou formou přibližuje problematiku exekucí, vysvětluje základní pojmy a odpovídá na nejčastější dotazy. Kurz se též věnuje mýtům v tomto tématu a přehledně je vysvětluje. Účastník kurzu získá přehled o základních tématech, správně zachází se základními pojmy a zodpoví si nejčastější otázky spojené s pěstounstvím a exekucí.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

JUDr. Hubert Maxa

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W09

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
CO DĚLAT, KDYŽ JE TOHO NA MĚ MOC

Každé rodičovství s sebou přináší nejen radostné situace, ale také různá úskalí a určitý stres. Tento kurz se zabývá problematikou stresu a zátěže z hlediska možností, jak lze se stresem a zátěží pracovat, a ukazuje různé strategie a metody psychohygieny coby určité možnosti duševní prevence. Účastník webináře získá základní informace o faktorech, jakými jsou zátěž a stres, o cílech a limitech psychohygieny, ale také o možných strategiích a metodách psychohygieny se zaměřením na fyzickou a duševní stránku člověka (práce s postojem, dechem, tělem, atd.). Budeme se věnovat tomu, jakými způsoby si mohou od přemíry stresu ulevit dospělí, a jaké způsoby mohou nabídnout svým dětem.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W10

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními sociálními potřebami, s důsledky jejich nedostatečného naplňování v raném dětství, a s možnostmi, jak pomoci dětem tyto potřeby dosycovat v pozdějším věku. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.