PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PROJEKT KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

NA ČEM SPOLU PRACUJEME

PRVNÍ FÁZE je určena vedoucím pracovníkům v doprovázení, metodikům a ev. dalším pracovníkům, kteří mají na starost personální zajištění doprovázení a rozvíjení klíčových pracovníků ve smyslu jejich hodnocení, vzdělávání, uvádění do praxe, mentoringu atp.

Tato první fáze potrvá dva měsíce (říjen – listopad 2021). Zašleme Vám ucelený kompetenční model, který zahrnuje 9 kompetencí/kompetenčních oblastí a v nich 61 dílčích dovedností, schopností a znalostí, kterými by v určité kvalitě a míře zvládnutí měl disponovat pracovník doprovázení pěstounských rodin. Součástí tohoto specializovaného kompetenčního modelu jsou i hodnotící škály, pomocí kterých je posuzováno, nakolik jsou hodnocené kompetence u pracovníka rozvinuty nebo zvládnuty.

Zadáním pro výše uvedené pracovníky je, tuto předfinální verzi kompetenčního modelu pročíst a připomínkovat, ev. doplnit. Jde tedy o možnost zapracovat pohled Vaší organizace na klíčové kompetence a jejich hodnocení.

Výstupy z této "připomínkovací" fáze sesbíráme z několika desítek doprovázejících organizací v ČR a zapracujeme je do finální verze kompetenčního modelu. Následně vše zadáme do vytvořené on-line aplikace pro záznam a vyhodnocování kompetenčních úrovní.

DRUHÁ FÁZE v rámci projektu nabídne zapojeným organizacím bezplatně celkem 16 hodin specializovaného vzdělávání, které se bude realizovat formou pilotního ověření v období únor až červen 2022. Vzdělávání proběhne formou on-line webinářů. Jde o dva vzdělávací tituly. První je zaměřen na komunikační dovednosti a druhý se zabývá osobnostními předpoklady člověka, jeho životním nastavením, jeho potenciálem, ale i jeho limity. Toto vzdělávání je postaveno na konceptech a teoriích tzv. Transakční analýzy, která taktéž pracuje s fenomény, jakými jsou manipulace a hraní tzv. psychologických her v komunikaci (Oběť – Zachránce – Pronásledovatel) a řeší s tím související problematiku tzv. přenosu, kdy sociální či poradenský pracovník do práce s klientem vnáší své nezpracované zátěže a díky tomu není třeba schopen udržovat komunikaci a vztah s klientem na partnerské úrovni atp. Koncept, který jsme zvolili jako nosný prvek nového vzdělávacího programu s pracovním názvem: "Pracovní styly, hnací síly (drivery)" dokáže jít do větší hloubky a upozornit např. na to, že daný pracovník je svým osobnostním nastavením neadekvátně zaměřen na řešení naplňování potřeb druhých lidí, což může někdy být označováno jako, že má tzv. "srdce na dlani", ale pokud svoje potřeby potlačuje a upozaďuje, zažívá frustraci a tento přístup ve výsledku může vést k jeho vyhoření. Jiným případem může být osobnostní nastavení, které ve snaze "vyhovět" či "udělat ještě víc" vyústí v překračování hranic pracovní role atp. Program se též zaměřuje na rozlišení projevů chování, a to, zda se jedná o projev dobře vybudované kompetence (odolnost, rychlost...) nebo jde spíš o jakýsi kompenzační mechanismus, který se spouští za určitých okolností, jakými může být např. styl vedení, očekávání ze strany nadřízeného, spolupracovníků či doprovázené rodiny anebo při prožívání pocitu nedostatečnosti, ve stresu apod.

 

TŘETÍ FÁZE začne v listopadu 2022. V tomto období půjde o to, aby se do aplikace zaregistrovali samotní pracovníci doprovázení a ohodnotili sami sebe ve všech dovednostech, které zahrnuje kompetenční model. Aplikace pracuje tak, aby mohlo proběhnout jak "pouhé" sebehodnocení pracovníka anebo, tzv. párové hodnocení. To znamená, že pracovník hodnotí sám sebe a zároveň má přiřazeného svého hodnotitele (obvykle jeho nadřízený, mentor atp.). Ten ohodnotí daného pracovníka ve stejných dovednostech. Aplikace kromě porovnání toho, jak se vidí pracovník sám a jak ho vidí jeho nadřízený, nabídne i doporučení, jakým způsobem tu či onu kompetenci rozvíjet. Některá doporučení vedou k absolvování specifického vzdělávání, které se pro tento projekt vytváří nebo již vytvořeno bylo. Ke všemu pochopitelně poskytneme jak instruktáž, tak technickou podporu. K zadaným datům (osobní údaje a konkrétní hodnocení jednotlivých pracovníků) má přístup vždy jen sama organizace! My "vidíme" jen základní statistická data (počet registrovaných organizací, počet hodnotitelů, počet hodnocených pracovníků a počet dokončených hodnocení). 

 

Jsme Vám k dispozici pro jakýkoli dotaz, či upřesnění, neváhete napsat nebo zavolat.

Těšíme se na spolupráci :-)