PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PROJEKT KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

Organizace ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s., která stojí za realizací specializovaného vzdělávání a poradenství pro náhradní rodiče v rámci projektu NÁHRADKA.CZ, a pro odborníky z oblasti náhradní rodinné péče tyto služby poskytuje pod značkou NÁHRADKA.PRO, vstupuje do oblasti náhradní rodinné péče, respektive do doprovázení náhradních rodin s novým projektem, nazvaným KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ. Tento projekt bude realizován v období od 1. 7. 2021 do 31. 1. 2023 za finanční podpory Nadace Sirius částkou ve výši 301.615 Kč.

KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ navazuje na výstupy, vytvořené v rámci projektu "Kompetenční model pracovníka doprovázení", který byl realizován organizací Rozum a Cit, z. s. v letech 2017 až 2019. Předpokládá jejich maximální využití*, jejich revizi, inovaci a rozšíření o nové prvky a následně jejich zavedení do práce doprovázejících organizací.

Plánované inovace, nepředstavují pouze technické, obsahové a formátové úpravy, ale rozšiřují úhel pohledu na osobu pracovníka doprovázení o nezohledněnou osobnostní složku, jejíž systematické mapování a rozvíjení je pro výkon této profese stejně důležité, jako zvyšování odborné kvalifikace. 

   ...významným posláním nového projektu je vyzdvihnout to, že doprovázející pracovník musí nejen dobře rozumět oborové problematice, ale musí hlavně rozumět lidem, se kterými pracuje a nejvíce sám sobě...  

ZÁMĚR A CÍLE PROJEKTU

Hlavním projektovým záměrem je vybudovat víceúčelovou, široce dostupnou a prakticky využitelnou profesní platformu pro systematický osobnostní a odborný (sebe)rozvoj pracovníků doprovázení, postavenou na srozumitelné a inspirující filozofii. Živou a vyvíjející se platformu, která v základu jasně definuje a vymezuje profesní roli doprovázejícího pracovníka s nároky na její optimální výkon a odbornou způsobilost a nabízí možné nástroje pro její zacílené zvyšování a prohlubování. Platformu, která vybízí k partnerskému přístupu a zdůrazňuje význam respektu k osobnostním předpokladům, limitům a oprávněným potřebám každého pracovníka doprovázení.

Součástí projektového záměru je poukázat napříč celým systémem a strukturou sociálně-právní ochrany dětí v ČR (MPSV, Krajské úřady, OSPOD, fyzické či právnické osoby, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí) na šíři a rozsah multioborových kompetenčních požadavků a nároků na výkon profese "pracovníka doprovázení pěstounských rodin". A v návaznosti na to akcentovat potřebnost zajištění odpovídající specializované a cílené podpory těchto pracovníků ve smyslu vzdělávání, supervize, terapeutického poradenství, ev. terapie atp. Spolu s tím ale také ukázat, kde jsou hranice této profese a tím vymezit relevantní a legitimní očekávání od jejího výkonu jak ze strany systému SPOD, tak ze strany doprovázených náhradních rodin. Smyslem plošného šíření samotné myšlenky, na které stojí předkládaný projekt, je též snaha o zvýšení vnímané prestiže této pomáhající profese.


Dosažení projektového záměru představuje naplnění těchto cílů:

 • Seznámení odborné veřejnosti z oblasti SPOD se záměry projektu.
 • Revize projektových vstupů* (kompetenční model, hodnotící škály, on-line aplikace pro hodnocení úrovní rozvoje definovaných kompetencí), posouzení jejich aktuální platnosti a relevance, aktualizace, inovace a rozšíření.
 • Revize projektových vstupů* (vzdělávací programy), jejich aktualizace, inovace a rozšíření. Akreditace programů u MPSV a MŠMT ČR.
 • Vytvoření nového specializovaného vzdělávacího programu (pracovní název: "Pracovní styly a hnací síly (drivery)". Akreditace programu u MPSV a MŠMT ČR.
 • Oslovení všech doprovázejících organizací a dalších osob a institucí s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v ČR s nabídkou navázání projektové spolupráce; zapojení organizací do projektových aktivit.
 • Implementace inovované aplikace pro hodnocení úrovní rozvoje definovaných kompetencí v organizacích.
 • Pilotní realizace on-line vzdělávání dvou vzdělávacích programů
  (redesignovaný program č. 5 "Komunikační dovednosti" a nový vzdělávací program č. 6 "Pracovní styly a hnací síly - drivery").
 • Aktualizace a rozšíření metodiky pro práci s rozšířeným a inovovaným kompetenčním modelem.
 • Zpřístupnění specializované platformy pro rozvoj pracovníků doprovázení náhradních rodin.
 • Zmapování vnímání role doprovázejících pracovníků ve smyslu očekávaných kompetencí a předpokladů pro výkon této profese ze strany orgánů státní správy, resp. úřadů zabývajících se agendou SPOD (dotazníkové šetření).
 • Prezentace dílčích výsledků a celkových výstupů projektu.

 

Kontextová poznámka/doplnění:

Řešitel projektu Kompetenční model doprovázení, tj. organizace ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s., nabyl na základě uzavření podlicenční smlouvy s Nadací Sirius užívací práva k výstupům (dále jen k *Dílu) z projektu "Kompetenční model pracovníka doprovázení", který byl realizován spolkem Rozum a Cit, z. s. Podlicence k Dílu byla poskytnuta v neomezeném rozsahu po dobu realizace projektu, ke všem známým způsobům užití, a to zejména k: šíření a rozmnožování *Díla, k úpravám, k předkládání, kopírování, vystavování, půjčování apod. *Dílem se pro uvedené účely užití rozumí: sestavený kompetenční model, hodnotící škály, on-line aplikace pro hodnocení úrovní rozvoje definovaných kompetencí, obsahy vzdělávacích programů a projektová grafika - vizuální podoba materiálů.