PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

MGR. PETRA MAXOVÁ
MGR. PETRA MAXOVÁpsycholožka náhradní rodinné péčepetra.maxova@nahradka.cz
+420 728 992 930

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ON-LINE

Formou e-mailu i přes Messenger, Viber, WhatsUp a aplikaci Zoom.

MGR. PETRA MAXOVÁ

JAK PRACUJI?

Jsem psycholožka, která v práci s klientem využívá možnosti integrovat různé přístupy. Vycházím při tom z teoretických základů výcviku poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic. Čerpám také ze své několikaleté praxe v oboru náhradní rodinné péče, která mi denně poskytuje příběhy náhradních rodičů, jejich dětí i odborníků, kteří se s nimi setkávají.

Domnívám se, že člověk, který vyhledá podporu u odborníka, již všechny potřebné zdroje k nalezení životní pohody a štěstí má. Jen je potřeba pomoci mu pootočit úhel pohledu, podpořit ho v rozvoji, aby tyto zdroje vnímal a mohl z nich čerpat. Každý je jedinečný, proto i můj přístup zrcadlí potřeby daného člověka a podporu pro něj se snažím "šít na míru". V oboru náhradní rodinné péče je pak klíčová i znalost tohoto prostředí, jeho specifik a zákonitostí. V "náhradce" mohou příčiny problémů mít kořeny odlišné než v rodině, kde nejsou přijaté děti. Také děti pěstounské či adoptivní se mohou potýkat s různými nesnázemi, specifickými pro fakt jejich přijetí do rodiny a pro jejich odlišnou cestu životem. Rodina je živým vyvíjejícím se organismem s různými členy, kteří mají různé potřeby. A všechny potřeby jsou stejně důležité. Křehká rovnováha totiž funguje hlavně tehdy, je-li dobře všem členům, nezávisle na jejich roli a pozici v rodině.


CO NABÍZÍM?

Psychologické poradenství a podporu osobního rozvoje pro:

 • rodiče, děti a další členy pěstounské/adoptivní rodiny,

 • zájemce, kteří o pomoci dětem formou náhradního rodičovství uvažují či již procházejí procesem odborného posouzení,

 • budoucí náhradní rodiče, kteří procházejí procesem přijímání dítěte do rodiny,

 • současné náhradní rodiče, kteří procházejí procesem odchodu dítěte z rodiny.

Mohu vám pomoci odpovědět např. na tyto otázky:

 • Co musí zájemce o náhradní rodinnou péči splňovat?

 • Mohu být náhradním rodičem?

 • Jaký je proces "stávání se" náhradním rodičem?

 • Jak zvládnout náročné situace v naší rodině?

 • Jak podpořit dítě/děti při příchodu do naší rodiny? Jak opečovat i potřeby ostatních členů?

 • Jak zvládnout odchod dítěte/dětí z rodiny? Jak podpořit i ostatní členy rodiny v této situaci?

JAK KONZULTACE POSKYTUJI?

Konzultace poskytuji po telefonu, on-line formou (Messenger, WhatsUp, Viber, Zoom, případně jiná platforma) a prostřednictvím e-mailu.

Tato forma je výhodná pro všechny, kteří potřebují co nejrychlejší podporu, nezávisle na místě, kde se nacházejí. Konzultace může probíhat prakticky odkudkoliv - třeba z pohodlí domova a v čase, jaký klientovi vyhovuje. Samozřejmostí je anonymita a žádné předávání informací třetí straně. Pokud Vy sami svému okolí nesdělíte, že jste vyhledali takovouto formu podpory, nedozví se to.

 

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT A DOMLUVIT SI SPOLUPRÁCI?

Zastihnete mě na e-mailu petra.maxova@nahradka.cz nebo na tel. čísle +420 728 992 930. Pokud Vám telefon nezvednu, zanechte mi SMS, ozvu se Vám tak rychle, jak to bude možné.

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami a naše spolupráce je tak zcela diskrétní. Všechny služby jsou plně hrazeny klienty po skončení konzultace zasláním částky dle poskytnuté služby na číslo účtu. Forma, frekvence a celková délka spolupráce je předmětem vzájemné dohody s klientem.

 • Online konzultace v délce 30 minut (vhodné pro prvotní kontakt, navázání a dohodnutí případné další spolupráce) - 300 Kč.

 • Online konzultace v délce 60 minut (vhodné pro další podporu a spolupráci) - 600 Kč.

 • Konzultace formou e-mailu - jednorázová (e-mail od klienta, v němž popisuje svůj problém, své potřeby a následná odpověď psycholožky) - 400 Kč.

 • Konzultace formou e-mailu - opakovaná (pokud se budete chtít k mé odpovědi vyjádřit a budete potřebovat mou další odpověď) - 300 Kč.

ETICKÉ ZÁSADY A OCHRANA SOUKROMÍ

Ve své práci se řídím etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP). Informace, které se během naší spolupráce dozvím, považuji za důvěrné. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen s Vaším souhlasem.

Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení trestných činů. V případě, že by k takové situaci během konzultace došlo, o své povinnosti nejprve mluvím s klientem.

MOJE PROFESNÍ PROFILACE, VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Tématu náhradní rodinné péče se věnuji již dvanáctým rokem. Moje profesní cesta začala na pozici vychovatelky v dětském domově v Horní Plané, kde jsem později pracovala i jako psycholožka – zde jsem pracovala primárně s dětmi, které žijí mimo svou biologickou rodinu a  pomáhala jim zorientovat se v nelehké životní situaci, podpořit je v dalším rozvoji.

Toto zaměření vedlo k navázání spolupráce s odborníky ze spolku ALTER EGO - Institut pro podporu vzdělanosti, z. s. (www.alterego.cz), kde jsem jako psycholožka a lektorka spolupracovala na programech osobnostního a sociálního rozvoje pro děti z dětských domovů napříč republikou. V současné době také realizujeme specifickou platformu pro on-line vzdělávání (náhradních) rodičů (www.nahradka.cz).

Od roku 2015 působím jako psycholožka náhradní rodinné péče na oddělení SPOD odboru sociálních věcí při krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Tato profesní role mi umožnila rozvíjet se v oblasti práce s žadateli o náhradní rodinnou péči a odborného posuzování pro účely do zařazení evidence náhradních rodičů. Práce s budoucími i současnými osvojiteli, pěstouny a přechodnými pěstouny mi v mnohém pootočila úhel pohledu. Mou hlavní náplní je diagnostika a poradenství.

Díky zapojení do projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" (06/2016 - 06/2019) jsem získala další profesní kompetence jako psycholožka pro náhradní rodinnou péči, zejména v oblasti diagnostiky a posuzování zájemce o NRP (www.pravonadetstvi.cz).

Kromě poradenství a terapie se též dlouhodobě věnuji trénování paměti, vedla jsem takto zaměřené skupiny pod ZSF JU, spolupracovala jsem s Dominem - služba pro lidi s duševním onemocněním v Českých Budějovicích, s Domovem pro seniory Kaplice, s Informačním centrem pro seniory v Českém Krumlově, s klubem seniorů ve Větřní. V těchto organizacích jsem se věnovala jak individuálnímu, tak skupinovému trénování paměti a též screeningovému vyšetření poruch paměti.

Mezi mé další profesní zkušenosti patří mj:

 • Spolupráce s organizací Rozum a Cit, z. s. na projektu věnujícímu se kompetencím pracovníka v doprovázení (www.rozumacit.org),

 • pozice výchovného pracovníka na ozdravných pobytech v Řecku,

 • pozice aktivizační pracovnice v domově pro seniory v Českém Krumlově,

 • lektorování kurzů pro trénování paměti pro seniory,

 • spolupráce s neziskovými organizacemi a spolky zabývajícími se volnočasovými aktivitami,

 • realizace projektů mezinárodní výměny mládeže Erasmus+


Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno (2011 - 2013) navazující magisterský program Psychologie – studijní obor Psychoterapeutická studia,

 • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (2008 - 2011) bakalářský studijní program Psychologie – studijní obor Psychologie,

 • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (2016 - 2017) bakalářský studijní program Psychologie- studijní obor Arteterapie - nedokončeno,

 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění při sociálně právní ochraně dětí (abs. 2016).

Další vybrané vzdělání:

 • Sociálně psychologické vzdělávání orientované na problematiku výchovy, prevence a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení,  Resocia, o. s. a Perbene, o. p. s., (akreditováno MŠMT, MPSV, 100 hod.),

 • sebezkušenostní výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic (www.lifedynamic.cz), Elio, o. s., Praha (akreditováno MŠMT, 200 hod.),

 • kurz "Syndrom zavrženého rodiče", Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (akreditováno MPSV, 16 hod.),

 • kurz "Zapojování dětí do rozhodovacích procesů", Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (akreditováno MPSV, 8 hod.),

 • kurz "Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí", Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (akreditováno MPSV, 8 hod.),

 • kurz "Sandplay/sandtray",

 • kurz "Práce s rodinou v adlerovském duchu", Mansio v. o. s. Brno (akreditováno MPSV, 16 hod.),

 • internetové poradenství (30 hod.),

 • kurz MiniPride, 2015 (20 hod.).