PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

MGR. PETRA MAXOVÁ
MGR. PETRA MAXOVÁpsycholožka náhradní rodinné péčepetra.maxova@nahradka.cz
+420 728 992 930

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ON-LINE

Formou e-mailu i přes Messenger, Viber, WhatsUp a aplikaci Zoom.

MGR. PETRA MAXOVÁ

JAK PRACUJI?

Jsem psycholožka, která v práci s klientem využívá možnosti integrovat různé přístupy. Vycházím při tom z teoretických základů výcviku poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic. Čerpám také ze své několikaleté praxe v oboru náhradní rodinné péče, která mi denně poskytuje příběhy náhradních rodičů, jejich dětí i odborníků, kteří se s nimi setkávají.

Domnívám se, že člověk, který vyhledá podporu u odborníka, již všechny potřebné zdroje k nalezení životní pohody a štěstí má. Jen je potřeba pomoci mu pootočit úhel pohledu, podpořit ho v rozvoji, aby tyto zdroje vnímal a mohl z nich čerpat. Každý je jedinečný, proto i můj přístup zrcadlí potřeby daného člověka a podporu pro něj se snažím "šít na míru". V oboru náhradní rodinné péče je pak klíčová i znalost tohoto prostředí, jeho specifik a zákonitostí. V "náhradce" mohou příčiny problémů mít kořeny odlišné než v rodině, kde nejsou přijaté děti. Také děti pěstounské či adoptivní se mohou potýkat s různými nesnázemi, specifickými pro fakt jejich přijetí do rodiny a pro jejich odlišnou cestu životem. Rodina je živým vyvíjejícím se organismem s různými členy, kteří mají různé potřeby. A všechny potřeby jsou stejně důležité. Křehká rovnováha totiž funguje hlavně tehdy, je-li dobře všem členům, nezávisle na jejich roli a pozici v rodině.


CO NABÍZÍM?

Psychologické poradenství a podporu osobního rozvoje pro:

 • rodiče, děti a další členy pěstounské/adoptivní rodiny,

 • zájemce, kteří o pomoci dětem formou náhradního rodičovství uvažují či již procházejí procesem odborného posouzení,

 • budoucí náhradní rodiče, kteří procházejí procesem přijímání dítěte do rodiny,

 • současné náhradní rodiče, kteří procházejí procesem odchodu dítěte z rodiny.

Mohu vám pomoci odpovědět např. na tyto otázky:

 • Co musí zájemce o náhradní rodinnou péči splňovat?

 • Mohu být náhradním rodičem?

 • Jaký je proces "stávání se" náhradním rodičem?

 • Jak zvládnout náročné situace v naší rodině?

 • Jak podpořit dítě/děti při příchodu do naší rodiny? Jak opečovat i potřeby ostatních členů?

 • Jak zvládnout odchod dítěte/dětí z rodiny? Jak podpořit i ostatní členy rodiny v této situaci?

Konzultace poskytuji po telefonu, on-line formou (Messenger, WhatsUp, Viber, Zoom, případně jiná platforma) a prostřednictvím e-mailu.

Tato forma je výhodná pro všechny, kteří potřebují co nejrychlejší podporu, nezávisle na místě, kde se nacházejí. Konzultace může probíhat prakticky odkudkoliv - třeba z pohodlí domova a v čase, jaký klientovi vyhovuje. Samozřejmostí je anonymita a žádné předávání informací třetí straně. Pokud Vy sami svému okolí nesdělíte, že jste vyhledali takovouto formu podpory, nedozví se to.

 

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT A DOMLUVIT SI SPOLUPRÁCI?

Zastihnete mě na e-mailu petra.maxova@nahradka.cz nebo na tel. čísle +420 728 992 930. Pokud Vám telefon nezvednu, zanechte mi SMS, ozvu se Vám tak rychle, jak to bude možné.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami a naše spolupráce je tak zcela diskrétní. Všechny služby jsou plně hrazeny klienty po skončení konzultace zasláním částky dle poskytnuté služby na číslo účtu. Forma, frekvence a celková délka spolupráce je předmětem vzájemné dohody s klientem.

 • Online konzultace v délce 30 minut (vhodné pro prvotní kontakt, navázání a dohodnutí případné další spolupráce) - 300 Kč.

 • Online konzultace v délce 60 minut (vhodné pro další podporu a spolupráci) - 600 Kč.

 • Konzultace formou e-mailu - jednorázová (e-mail od klienta, v němž popisuje svůj problém, své potřeby a následná odpověď psycholožky) - 400 Kč.

 • Konzultace formou e-mailu - opakovaná (pokud se budete chtít k mé odpovědi vyjádřit a budete potřebovat mou další odpověď) - 300 Kč.

Ve své práci se řídím etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP). Informace, které se během naší spolupráce dozvím, považuji za důvěrné. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen s Vaším souhlasem.

Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení trestných činů. V případě, že by k takové situaci během konzultace došlo, o své povinnosti nejprve mluvím s klientem.

Tématu náhradní rodinné péče se věnuji již dvanáctým rokem. Moje profesní cesta začala na pozici vychovatelky v dětském domově v Horní Plané, kde jsem později pracovala i jako psycholožka – zde jsem pracovala primárně s dětmi, které žijí mimo svou biologickou rodinu a  pomáhala jim zorientovat se v nelehké životní situaci, podpořit je v dalším rozvoji.

Toto zaměření vedlo k navázání spolupráce s odborníky ze spolku ALTER EGO - Institut pro podporu vzdělanosti, z. s. (www.alterego.cz), kde jsem jako psycholožka a lektorka spolupracovala na programech osobnostního a sociálního rozvoje pro děti z dětských domovů napříč republikou. V současné době také realizujeme specifickou platformu pro on-line vzdělávání (náhradních) rodičů (www.nahradka.cz).

Od roku 2015 působím jako psycholožka náhradní rodinné péče na oddělení SPOD odboru sociálních věcí při krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Tato profesní role mi umožnila rozvíjet se v oblasti práce s žadateli o náhradní rodinnou péči a odborného posuzování pro účely do zařazení evidence náhradních rodičů. Práce s budoucími i současnými osvojiteli, pěstouny a přechodnými pěstouny mi v mnohém pootočila úhel pohledu. Mou hlavní náplní je diagnostika a poradenství.

Díky zapojení do projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" (06/2016 - 06/2019) jsem získala další profesní kompetence jako psycholožka pro náhradní rodinnou péči, zejména v oblasti diagnostiky a posuzování zájemce o NRP (www.pravonadetstvi.cz).

Kromě poradenství a terapie se též dlouhodobě věnuji trénování paměti, vedla jsem takto zaměřené skupiny pod ZSF JU, spolupracovala jsem s Dominem - služba pro lidi s duševním onemocněním v Českých Budějovicích, s Domovem pro seniory Kaplice, s Informačním centrem pro seniory v Českém Krumlově, s klubem seniorů ve Větřní. V těchto organizacích jsem se věnovala jak individuálnímu, tak skupinovému trénování paměti a též screeningovému vyšetření poruch paměti.

Mezi mé další profesní zkušenosti patří mj:

 • Spolupráce s organizací Rozum a Cit, z. s. na projektu věnujícímu se kompetencím pracovníka v doprovázení (www.rozumacit.org),

 • pozice výchovného pracovníka na ozdravných pobytech v Řecku,

 • pozice aktivizační pracovnice v domově pro seniory v Českém Krumlově,

 • lektorování kurzů pro trénování paměti pro seniory,

 • spolupráce s neziskovými organizacemi a spolky zabývajícími se volnočasovými aktivitami,

 • realizace projektů mezinárodní výměny mládeže Erasmus+


Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno (2011 - 2013) navazující magisterský program Psychologie – studijní obor Psychoterapeutická studia,

 • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (2008 - 2011) bakalářský studijní program Psychologie – studijní obor Psychologie,

 • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (2016 - 2017) bakalářský studijní program Psychologie- studijní obor Arteterapie - nedokončeno,

 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění při sociálně právní ochraně dětí (abs. 2016).

Další vybrané vzdělání:

 • Sociálně psychologické vzdělávání orientované na problematiku výchovy, prevence a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení,  Resocia, o. s. a Perbene, o. p. s., (akreditováno MŠMT, MPSV, 100 hod.),

 • sebezkušenostní výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic (www.lifedynamic.cz), Elio, o. s., Praha (akreditováno MŠMT, 200 hod.),

 • kurz "Syndrom zavrženého rodiče", Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (akreditováno MPSV, 16 hod.),

 • kurz "Zapojování dětí do rozhodovacích procesů", Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (akreditováno MPSV, 8 hod.),

 • kurz "Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí", Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (akreditováno MPSV, 8 hod.),

 • kurz "Sandplay/sandtray",

 • kurz "Práce s rodinou v adlerovském duchu", Mansio v. o. s. Brno (akreditováno MPSV, 16 hod.),

 • internetové poradenství (30 hod.),

 • kurz MiniPride, 2015 (20 hod.).