VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ Z POHLEDU PLATNÉ LEGISLATIVY

Vzdělávání pěstounů je legislativou jednak deklarováno jako právo pečujících osob využít bezplatně*1 (podle nás jedinečnou) možnost podpory pro zvládání životních situací, spojených s péčí o svěřené děti, a to v určitém rozsahu, obsahu a formě, a souběžně je jim ukládáno jako povinnost. Své programy tvoříme a poskytujeme tak, aby naplňovaly záměr a smysl této podpory, a aby byly plně v souladu s platnými ustanoveními příslušných zákonných úprav.

Podle § 47a odst. 2 písm. f) zákona o sociálně-právní ochraně dětí mají všechny osoby pečující/v evidenci (tj. pěstouni) povinnost „zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin (v délce trvání 60 minut) v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích“. Jedná se o povinnost pro pěstouny ve všech typech péče, tedy pro zprostředkovanou pěstounskou péči dlouhodobou a na přechodnou dobu i pro pěstouny, kteří jsou blízkými osobami svěřeného dítěte (tzv. příbuzenská péče). Pokud je dítě svěřeno do společné péče pěstounů (nebo o něj osobně pečují dva poručníci), platí tato povinnost pro každého pečujícího zvlášť.

Osoby pečující/v evidenci by měly absolvovat takové kurzy či vzdělávání, aby jejich forma i tematické zaměření bylo pro ně přínosné a aktuální v souvislosti s péčí o svěřené děti např. vzhledem k věku dětí, jejich specifickým potřebám atp., případně aby v tomto smyslu korespondovalo s potřebností rozvoje žádoucích osobních a odborných kompetencí pěstouna. Podrobnosti jsou upraveny prováděcí vyhláškou č. 473/2012 Sb. v § 5, podle kterého je vzdělávání zaměřeno na: získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě; získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí (děti jiného etnika, děti se zdravotním postižením, sourozenecké skupiny, děti, které zažily týrání, zneužívání nebo zanedbávání); poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním či vývojovými fázemi dítěte; zvládání krizových situací; návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny; přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.

Tuto povinnost, resp. její část, lze splnit také formou e-learningu a *1úhrada takového kurzu je pro doprovázející subjekty zcela způsobilým výdajem, čerpatelným ze Státního příspěvku na výkon pěstounské péče.    Všechny on-line kurzy nabízené na serveru Náhradka.cz jsou plně uznatelným vzděláváním v rámci plnění zákonné povinnosti.